7. ZŠ a MŠ Plzeň

Charakteristika školy

7. základní a mateřská škola se nachází uprostřed plzeňského sídliště Vinice. Její provoz byl zahájen ve školním roce 1991/1992, patří tedy mezi nejnovější plzeňské školy. V blízkosti školy se nachází některá zajímavá místa např. Zoologická a botanická zahrada Plzeň nebo Lochotínský park, jejichž návštěvu škola využívá pro zpestření výuky žáků. Škola díky své rozsáhlé zahradě a modernímu hřišti poskytuje svým žákům i bezpečnou relaxační zónu, kterou mohou využívat během školní výuky, při pobytu ve školní družině, nebo v době mimoškolního volna.

Budova školy je členěna na několik pavilónů, které jsou volně průchodné i přístupné samostatnými vchody. K areálu školy patří hřiště s umělým povrchem a školní pozemek.  V areálu školy se nachází také mateřská škola, jež je součástí základní školy. Ve školním roce 2019/2020 vzdělává škola v 1. až 9. ročníku celkem 525 žáků.  Součástí školy je také jedna přípravná třída, do které je v letošním školním roce zapsáno 15 dětí. Do mateřské školy dochází 104 dětí.

Výuka žáků je realizována ve 25 učebnách ( od října ve 28 učebnách), z nichž většina slouží jako kmenové třídy, jazykové učebny a v šesti případech i jako družinová oddělení. Každá z těchto učeben je vybavena osobním počítačem s připojením k internetu. K výuce odborných předmětů (fyzika, chemie, informatika) pak slouží odborné učebny a jejich vybavení odpovídá specializaci na konkrétní předměty. Ve škole jsou dvě nově vybavené počítačové učebny. V patnácti učebnách jsou umístěny interaktivní tabule, v pěti učebnách jsou LCD panely a ve dvou třídách je možné využít bezdrátové internetové připojení pro práci s tablety. Výuka tělesné výchovy a jiných sportovních aktivit se realizuje ve vybavené sportovní hale nebo suterénní tělocvičně, za příznivého počasí na školním hřišti. V odpoledních hodinách jsou některé učebny pronajímány ZUŠ Bedřicha Smetany Plzeň a probíhá zde výuka hry na hudební nástroje a hudební nauka. Ve škole má své pracoviště také Pedagogicko-psychologická porada v Plzni.

Pedagogický sbor školy je stabilní, počet pracovníkům odpovídá potřebám školy. Ve sboru jsou rovnoměrně zastoupeni pedagogové s různou délkou pedagogické praxe. Jednotlivým předmětům vyučují pouze aprobovaní učitelé, jen ve zvláštních případech předmět vyučuje učitel s příbuznou aprobací. Většina pedagogů je plně kvalifikována. Pedagogický sbor doplňuje jedna studentka magisterského oboru pedagogické fakulty. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, pedagog zabývající se výchovou k ochraně životního prostřední a koordinátor ICT a ŠVP.

Kde nás najdete:

7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii ŠABLONY 2019 - 2021 7. ZŠ A MŠ PLZEŇ