7. ZŠ a MŠ Plzeň

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby ve škole zajišťují:

 • Výchovný a kariérový poradce 
 • Metodik prevence 
 • Školní speciální pedagog
 • Školní asistentka (sociální poradenství a asistence) 

 

Hlavní cíle školního poradenského pracoviště (ŠPP)

 • Poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.
 • Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do vhodného preventivního (stimulačního) nebo intervenčního programu.
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nadaných a mimořádně nadaných žáků a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vzdělávání.
 • Vytváření příznivého sociální klima pro integraci kulturních a sociálních odlišností ve škole.
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, vzájemné konzultace.
 • Metodická pomoc třídním učitelům i ostatním pedagogickým pracovníkům při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Poskytování odborné pomoci pro podporu vzdělávání, profesní orientaci a volbu povolání.
 • Prevence rizikového chování žáků.
 • Péče o žáky s neprospěchem a jejich vzdělávání.
 • Řešení problémů s neomluvenou a vysokou omluvenou absencí žáků.

 

 

Spolupráce:

 

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně JAK 2023-2025 CZ.02.02XX/0022_002/0007625 Škola pro demokracii