7. ZŠ a MŠ Plzeň

Školní speciální pedagog

Mgr. Daniela Nistorová – školní speciální pedagog

 

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče kdykoliv po domluvě

Kontakt:
tel.: 378 027 233, 378 027 201
e-mail: nistorovada@zs7.plzen-edu.cz

 

Standardní činnosti školního speciálního pedagoga

Diagnostika a depistáž

 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku.
 • Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb (SVP) a zařazení do vhodného preventivního, stimulačního, nebo intervenčního programu.
 • Vyhledávání žáků s SVP a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
 • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni.
 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, shromažďování údajů o žákovi pro navazující intervence ve školním prostředí, předpokladů pro čtení, psaní, počítání, předpokladů rozvoje gramotnosti, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

Konzultační, poradenské a intervenční práce, metodické činnosti

 • Intervenční podpora při realizaci plánu pedagogické podpory.
 • Dlouhodobá i krátkodobá individuální nebo skupinová speciálně pedagogická péče za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky; reedukační, kompenzační a stimulační činnosti se žákem/žáky s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
 • Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků s SVP nebo plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku SVP ve spolupráci s třídním učitelem, vedením školy, žákem a zákonnými zástupci žáka.
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav.
 • Zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • Individuální konzultace pro rodiče.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky.
 • Speciálně pedagogické přístupy při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.
 • Konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.
 • Metodická pomoc třídním učitelům a dalším pedagogům při vzdělávání žáků s SVP nebo žáků s rizikem vzniku SVP.

 

 

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně JAK 2023-2025 CZ.02.02XX/0022_002/0007625 Škola pro demokracii