7. ZŠ a MŠ Plzeň

Projekty

PROJEKT „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“

Naše škola již pátým rokem spolupracuje s SPŠD Plzeň. Aktuálně se podílíme na druhém projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“, do kterého se naše škola zapojila 1. 1. 2021. Celkem je v tomto projektu zapojeno 26 subjektů Plzeňského kraje, kteří jsou partnery projektu s finančním příspěvkem. Spolupracovat v rámci jednotlivých klíčových aktivit bude dalších 88 základních a 19 mateřských škol v plzeňském regionu. Cílem této výzvy je podpořit intervence naplánované v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Cílem je taktéž zaměření na rozvoj kompetencí pedagogů.

Do projektu se průběžně zapojují žáci druhého stupně naší školy. Jednou z činností je každoroční kroužek, který se zaměřuji na programování, autonomní systémy, drony apod. Další aktivitou jsou projektové dny a exkurze konané například v kaolinovém dolu v Nevřeni, ve spalovně v Chotíkově, v muzeu ČD v Lužné u Rakovníka, v automobilovém závodu v Mladé Boleslavi aj.

 

 

PROJEKT – „NÁRODNÍ PLÁN DOUČOVÁNÍ“

Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO

 

PROJEKT – „ŠABLONY III“

Plakát_publicita_ŠABLONY_III

 

PROJEKT – „ŠABLONY II“

 

Plakát_publicita_ŠABLONY_II

 

PROJEKT „7.ZŠ – NÁSTAVBA BUDOVY ŠKOLY“

Projekt „7.ZŠ – nástavba školy“ – odkaz

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionální operačního programu – ITI. Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010285.

Cílem je zlepšení celkové úrovně výuky digitálních dovedností a přírodovědných předmětů, zefektivnění edukačního procesu ve vztahu k žákům i k pedagogům v návaznosti na schválené strategie MAP a ITI plzeňské metropolitní oblasti v 7. ZŠ a MŠ v Plzni. Realizace opatření umožňuje bezbariérový přístup do učeben. Vybavení lze využít v rámci mimoškolního vzdělávání žáků a studentů a ke spolupráci škol.

Projekt je zaměřený na žáky, pedagogické pracovníky a osoby se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jeho realizací se přispěje k vyřešení následujících problémů: nedostatečná dostupnost a propustnost vzdělávání a zaměstnávání; nedostatečné využívání nástrojů sociální inkluze; nízká atraktivita technických a přírodovědných oborů; zastaralé formy výuky.

Potřebnost projektu: Realizované aktivity vychází z šetření v rámci zpracování Strategického rámce MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň a z analýzy Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti, naplňují v nich stanovené cíle. Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity v nástavbě budovy, navazuje na již dokončenou modernizaci ve stávající budově.

Realizace projektu probíhala od ledna 2019 do října 2019.

 

ITI – ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍCH

ITI –Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích – odkaz

Etapa 1

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionální operačního programu – ITI. Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005897.

Cílem je zlepšení celkové úrovně výuky technických předmětů, cizích jazyků, digitálních dovedností a přírodovědných předmětů, zefektivnění edukačního procesu ve vztahu k žákům i pedagogům v návaznosti na schválené strategie MAP a ITI plzeňské metropolitní oblasti ve vybraných 10 ZŠ v Plzni. Realizace opatření umožní bezbariérový přístup do škol/učeben. Součástí projektu je vyřešení vnitřní konektivity ve školách. Vybavení lze využít v rámci mimoškolního vzdělávání žáků a studentů a ke spolupráci škol.

Projekt je zaměřený na žáky, pedagogické pracovníky a osoby se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jeho realizací se přispěje k vyřešení následujících problémů: Nedostatečná dostupnost a propustnost vzdělávání a zaměstnávání; nedostatečné využívání nástrojů sociální inkluze; nízká atraktivita technických a přírodovědných oborů; zastaralé formy výuky.

Podpořená vzdělávací zařízení: Bolevecká ZŠ, ZŠ a MŠ Božkov, 1. ZŠ, 2. ZŠ, 4. ZŠ, 7. ZŠ a MŠ, 10. ZŠ, 14. ZŠ, 31. ZŠ, 34. ZŠ.

Potřebnost projektu: Realizované aktivity vychází z šetření v rámci zpracování Strategického rámce MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň a z analýzy Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti, naplňují v nich stanovené cíle. Modernizace vnitřní konektivity je nezbytná z toho důvodu, že datová síť na jednotlivých školách nesplňuje požadované standardy, výkon sítě a její stabilita nejsou optimální.

Předpokládaný termín realizace projektu: 06/2017 – 06/2018.

Etapa 2

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionální operačního programu – ITI.

Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008092.

Cílem bylo zlepšení celkové úrovně výuky technických předmětů, cizích jazyků, digitálních dovedností a přírodovědných předmětů, zefektivnění edukačního procesu ve vztahu k žákům i pedagogům v návaznosti na schválené strategie MAP a ITI plzeňské metropolitní oblasti ve vybraných 19 ZŠ v Plzni. Součástí projektu byla realizace vnitřní konektivity ve školách (instalace WiFi z důvodu možnosti využití tabletů při výuce odborných předmětů). Vybavení lze využít v rámci mimoškolního vzdělávání žáků a studentů a ke spolupráci škol.

Projekt byl zaměřený na žáky, pedagogické pracovníky a osoby se speciálními vzdělávacími potřebami.

Realizace přispěla k vyřešení následujících problémů:

 • nedostatečná dostupnost a propustnost vzdělávání a zaměstnávání
 • nízká atraktivita technických a přírodovědných oborů
 • zastaralé formy výuky.

Podpořená vzdělávací zařízení: 1. ZŠ, 2. ZŠ, 4. ZŠ, 7. ZŠ a MŠ, 10. ZŠ, 11. ZŠ, 13. ZŠ, 14. ZŠ, 16. ZŠ a MŠ, 17. ZŠ a MŠ, 22. ZŠ, 25. ZŠ, 26. ZŠ, 28. ZŠ, 31. ZŠ, 34. ZŠ, Masarykova ZŠ, Bolevecká ZŠ, ZŠ a MŠ Božkov.

Realizované aktivity vycházely z šetření v rámci zpracování Strategického rámce MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň a z analýzy Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti, naplňují v nich stanovené cíle.

S rozvojem nových technologií a jejich cenové dostupnosti rostou i požadavky na bezdrátovou konektivitu, kdy je možné využít pro výuku i zařízení, která vlastní žáci (mobilní telefony, tablety apod.). Z důvodu nutnosti zajištění využití tohoto nového trendu ve výuce došlo k rozšíření WiFi sítě za současného zabezpečení bezpečnostních protokolů průniku do vnitřní sítě.

Fyzická realizace projektu probíhala v období 05/2018 – 09/2018 v oblastech:

 1. Vybavení odborných učeben:

Počet nově vybavených odborných učeben: 95, náklady celkem 23,25 mil. Kč vč. DPH.

Z toho:

 • Sestavy LCD panelů s tabulovými křídly a pojezdy: v 17 ZŠ vybaveno 90 odborných učeben, hodnota zakázky 15,55 mil. Kč vč. DPH
 • Tablety: v 11 ZŠ vybaveno 16 odborných učeben, hodnota zakázky 3,22 mil. Kč vč. DPH
 • Jazyková laboratoř: v 9 ZŠ vybaveno 9 odborných učeben, hodnota zakázky 2,69 mil. Kč vč. DPH
 • Počítače: v 17 ZŠ vybaveno 90 odborných učeben, hodnota zakázky 1,79 mil. Kč vč. DPH
 1. Zajištění vnitřní konektivity:
 • Instalace Wi-Fi: realizováno v 11 ZŠ, celkové náklady 9,02 mil. Kč vč. DPH

 

Celkové náklady na realizaci projektu:

 • Náklady celkem vč. DPH: 32,27 mil. Kč
 • Proplacená výše dotace IROP vč. DPH: 28,74 mil. Kč

Stanovená udržitelnost projektu v období 04/2019-04/2024 (5 let).

 

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL, MLÉKO DO ŠKOL

Ovoce a zelenina do škol – odkaz

Naše škola je zapojena do projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“

Projekt byl v České Republice zahájen jako „Ovoce do škol“ ve školním roce 2009/2010.  Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.  Projekt je aktuálně zaměřen na žáky prvních až pátých ročníků základních škol a děti z přípravných tříd, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy.

Mezi doporučené produkty pro dodávky „Ovoce do škol“ lze zahrnout následující: jablka, mandarinky, pomeranče, banány, hrušky, mrkve, ředkvičky, rajčata, hroznové víno, broskve, nektarinky, okurky, švestky, blumy, kedlubny, jahody, papriky, meruňky, kiwi, hrachové lusky, ananasy, grepy, pomela, ovocné nebo zeleninové saláty a ovocné nebo zeleninové 100% šťávy.

Výběr zemědělských produktů nabízený ke konzumaci dětem by měl být v souladu s Výživovými doporučeními pro obyvatelstvo ČR vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR. To znamená, že by výběr čerstvého ovoce a zeleniny měl být co nejpestřejší, přičemž by měly být upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce. Případné zahrnutí exotického ovoce lze považovat za zpestření a rozšíření znalostí v rámci učebních osnov seznámením se s druhy ovoce jiných klimatických pásem, například v návaznosti na výuku přírodovědných a zeměpisných předmětů.

Mléko do škol – odkaz

Program podpory spotřeby mléka ve školách existuje v České republice již od roku 1999. Po vstupu ČR do Evropské unie byl tento projekt přizpůsoben unijním předpisům a fungoval pod názvem Podpora spotřeby školního mléka. Ve školním roce 2017/2018 došlo ke sjednocení podmínek pro poskytování ovoce, zeleniny a mléka do škol a projekt se stal pod názvem Mléko do škol součástí školního projektu spolu s Ovocem a zeleninou do škol.

Cílem projektu je snížení deficitu vápníku u dětské populace, zlepšení stravovacích návyků dětí, výchova budoucích spotřebitelů a zajištění odbytu mléka pro zemědělce.

Naším schváleným dodavatelem je firma Brázda s.r.o.

 

WOW

Veškeré informace o tomto projektu najdete na níže uvedeném odkazu
WOW – odkaz

 

DIDAKTIKA – ČLOVĚK A PŘÍRODA

Didaktika – Člověk a příroda – odkaz

Naše škola byla oslovena zástupci ze ZČU Pedagogické fakulty Katedry fyziky, matematiky a technické výchovy, abychom se zapojili do projektu Didaktika – Člověk a příroda A. Hlavním cílem projektu je rozvoj kompetencí učitelů ve vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a příroda prostřednictvím pravidelné a dlouhodobé spolupráce akademiků, pedagogů ZŠ a odborníků ze Science center. Projekt je zaměřen na inovace v oborových didaktikách biologie, fyziky, geografie a chemie, konkrétně identifikaci a řešení problematických míst kurikula (v učivu ročníků, kdy se žáci na základních školách s danými obory poprvé setkávají a v ročnících návazných).

 

SPOLEČENSTVÍ PRAXE

Společenství praxe – odkaz

Naše škola se zapojila do projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností.

Cílem projektu je podpora profesních kompetencí učitelů a studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, matematická, informační gramotnost, sociální a občanské kompetence a vzdělávací oblast Člověk a příroda) s uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních přístupů.

 

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Ve školním roce 2011 – 2012 a 2012 – 2013 jsme díky projektu „EU peníze školám“ mohli vybavit naši školu interaktivní technikou, zpestřit žákům výuku novými pomůckami a pracovními listy. Nedílnou součástí projektu je i zabezpečení prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování dětí. Oslovili jsme proto o. s. Johan, které se zabývá netradičními preventivními programy založenými na dramatizaci příběhů a sdělení formou zážitku. Struktura a plán programu je vytvořen tak, aby nedošlo k závažnějšímu zameškání učiva. Žáci II. stupně budou pracovat po tři dny v tříhodinových blocích společně s lektory sdružení. V průběhu I. pololetí letošního školního roku budou takto podpořeny 6. – 8. ročníky. Na deváté třídy čekají bloky preventivních aktivit až ve druhém pololetí. Společně s občanským sdružením spolupracují i výchovná poradkyně školy a metodička minimální prevence, které společně s lektory sestavily tématický plán realizovaných akcí. Akce jsou pro školu připraveny na míru dle jejích potřeb a priorit.

EU – peníze školám a odkazy:

 

EU – OPERAČNÍ PROGRAM – VÝZKUM VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

EU OPVVV – odkaz

 • Specifická práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v rozsahu 16 hodin v oblasti čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v rozsahu 32 hodin v oblasti matematické gramotnosti, cizích jazyků a mentoringu
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v rozsahu 8 hodin zaměřené na inkluzi
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Tandemová výuka na ZŠ
 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

 

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně JAK 2023-2025 CZ.02.02XX/0022_002/0007625 Škola pro demokracii