7. ZŠ a MŠ Plzeň

Školní rok 2020 / 2021

Aktualizace 13.10.2020

Na základě rozhodnutí MŠMT a MZDR (usnesení vlády ČR č. 1022) se škola od 14.10 do 23.10. 2020 uzavírá včetně školní družiny. Provoz mateřské školy zůstává nezměněn. Výuka na 1. i 2. stupni bude probíhat distančním způsobem a je pro žáky povinná.

Podzimní prázdniny jsou prodlouženy na celý týden od 26.10. do 30.10.2020.

Bližší informace budou zveřejněny na tomto místě, rozeslány rodičům e-mailem a vyvěšeny na úřední desce školy.

Děkujeme za Vaši spolupráci v této komplikované době. Přejeme Vám mnoho sil a pevné zdraví.

 

Aktualizace 12.10.2020 – obědy

Vážení strávníci,

z důvodu nynější epidemiologické situace jsme bohužel nuceni upravit jídelní lístek.

Od 13.10.2020 se vaří pouze jedno jídlo a to oběd číslo 1.

Pokud budete chtít některý oběd odhlásit, prosím, učiňte tak na internetovém objednávkovém portálu www.strava.cz,  a nebo zavolejte vedoucí školní jídelny.

Velmi se omlouváme za vzniklé potíže a věřte, že ani nás vzniklá situace netěší. Doufáme, že nám dále zachováte svoji přízeň a společně s vámi se těšíme na klidnější dobu.

Kolektiv školní jídelny

Aktualizace 9.10.2020 

Vážení rodiče, žáci,

z rozhodnutí ministerstev zdravotnictví a školství bude od 12.10. výuka na 2. stupni omezena. Prezenční formou se následujících 14 dní může vzdělávat pouze polovina žáků druhého stupně, druhá polovina bude vzdělávána distanční formou s tím, že po týdnu se forma vzdělávání vymění. Pedagogická rada 2. stupně rozdělila výuku žáků následujícím způsobem:

 • týden od 12.10. do 16.10. 2020 – 6. a 7. třídy prezenčně, 8. a 9. třídy distančně
 • týden od 19.10. do 23.10. – 8. a 9. třídy prezenčně, 6 a 7. třídy distančně

Bližší informace najdete v níže v příloze „Dopis pro zákonné zástupce“ níže.

Dopis pro zákonné zástupce_distanční výuka

Prosím co nejdříve věnujte též pozornost informacím k možnosti odebírání obědů pro žáky v distanční výuce – viz „Dopis pro ZZ…“

Děkujeme za vstřícnost a respektování nastavené výuky a pravidel. Věříme, že společně nelehkou situaci zvládneme.

 

Aktualizace 7.10.2020 

jak již bylo avizováno na pátek 9.10.2020 z důvodu konání druhého kola voleb vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno za stejných podmínek jako minulý týden – viz níže.

Aktualizace 5.10.2020 

Používání roušek a výuka na 1. stupni – upřesnění

Vážení rodiče,

na základě dotazů rodičů i pedagogů, zda nasazená rouška je dostatečnou ochranou před nutností umístění do karantény, jsme kontaktovali KHS.

Dle aktuálních informací od KHS pokud i jen jediná osoba v kolektivu nebude mít během výuky nasazenou roušku, pak při výskytu nemoci COVID-19 musí jít do karantény celý kolektiv třídy včetně vyučujících.

Jako prevenci před umístěním do karantény a s tím spojenými komplikacemi pro školu i pro Vás jako rodiče i v zájmu ochrany zdraví Vašich dětí i nás pedagogů (někteří z nás patří do rizikových skupin) Vás prosíme, aby roušky měly děti nasazeny po celou dobu pobytu nejen ve společných prostorách školy ale i během výuky ve třídách.

Velmi děkujeme za pochopení a za respektování naší žádosti.

 

Aktualizace 2.10.2020 

Vážení rodiče žáků 1.stupně

vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu na období od 5.října do 18. října 2020 a doporučení ministra zdravotnictví nebudou v těchto 14 dnech probíhat kroužky školní družiny. Důvodem je především velké promíchání dětí z různých tříd v jednotlivých kroužcích. Po dobu stanovenou pro konání kroužku bude nad dětmi zabezpečen dohled prostřednictvím jeho vedoucí, případně budou umístěny v odpolední družině. Nebudete-li požadovat tuto dohledovou službu, prosíme o vyplnění „Žádosti o uvolnění žáka ze zájmové činnosti“.

Žádost o uvolnění žáka ze zájmového vzdělávání

Z výše uvedených důvodů nebude v následujících 14 dnech probíhat ani „Kroužek anglického jazyka“ ve druhých třídách.

Vlastní družinová činnost po ukončení vyučování do 15.00, odpolední družina od 15.00 do 16.30 i ranní družina od 6.00 bude probíhat ve standartním režimu.

Použití roušek

 1. Výuka na 1. stupni – vzhledem k tomu, že MZDR nestanovilo povinnost nošení roušek ve výuce 1.stupně a epidemiologická situace na škole se uklidnila, ponecháváme použití roušek během výuky ve třídách na dobrovolnosti a vzájemné domluvě mezi vyučujícím a rodiči.
  Vážení rodiče, během pondělí budete osloveni třídními učiteli a požádáni o vyjádření, zda požadujete, aby Vaše dítě během výuky ve třídách roušku nosilo, či nikoli. Než odpovíte, prosím, zvažte fakt, že dle současných informací od KHS je nenasazená rouška při výskytu nemoci COVID-19 důvodem k umístění do karantény.
 2. Školní družina – při účasti ve školní družině povinnost nošení roušek zůstává. Hlavním důvodem je, že družinové oddělení se skládá z žáků několika tříd, čímž dochází k promíchání kolektivů, což by mohlo způsobit nežádoucí komplikace při výskytu nemoci COVID-19 (umístění žáků dotčeného družinového oddělení i ostatních žáků kmenových tříd do karantény)

Vážení rodiče,

děkujeme za respektování stanovených pravidel a Vaši dosavadní i budoucí skvělou spolupráci.

 

Aktualizace 29.9.2020 

Jak již bylo avizováno na třídních aktivech  důvodu konání voleb do krajského zastupitelstva v budově naší školy a epidemiologické situaci v Plzni ředitelka školy vyhlašuje na pátek 2. 10. 2020 ředitelské volno.

Pro žáky 1.stupně nabízíme provoz ŠD v době 6.00 – 16.00. Školní jídelna bude vařit, děti však v době ředitelského volna nemají nárok na dotovaný oběd. Pokud budete mít zájem o stravování, je třeba počítat s cenou oběda v plné výši 65,- Kč. Pokud nebudete mít zájem, musíte vybavit své dítě velkou svačinou.
(Informace k ceně a placení obědů během ředitelského volna: ředitelské volno – obědy )

Žádáme Vás o vyplnění níže uvedeného formuláře (děti jej dnes dostaly ve škole) a o vrácení zpět do 1. 10. 2020, abychom mohli chod družiny vhodně naplánovat s ohledem na dodržení hygienických podmínek. Nevrácené lístky považujeme jako volbu „NEzájem“o pobyt žáka v ŠD.

ŘV – zájem o_ŠD-2-10-2020

UPOZORNĚNÍ: v případě druhého kola voleb bude dne 9.10. ředitelské volno opět vyhlášeno ze stejných důvodů a pravděpodobně za obdobných podmínek.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Aktualizace 24.9.2020 

Vážení rodiče dětí 1. stupně,

Vzhledem k pokračující absenci většiny vychovatelek zůstává provoz školní družiny příští týden v omezeném režimu, tedy pouze do 15.00. A stále platí i naše žádost o zvážení nutnosti využití této služby.

Na dny voleb (2.10., případně i 9.10.) počítáme s vyhlášením ředitelského volna. Konkrétní podmínky, zejména rozsah využití školní družiny, záleží na aktuální epidemiologické situaci, a proto budou upřesněny až v příštím týdnu.

Aktualizace 22.9.2020 

Vážení rodiče,

na základě doporučení nového ministra zdravotnictví ředitelka školy vyhlašuje na pátek 25. září 2020 ředitelské volno. Podle ministra zdravotnictví tak vznikne čtyřdenní volno, které by mohlo přispět ke zklidnění epidemiologické situace. Odbor školství mládeže a tělovýchovy MMP po projednání a ve shodě s vedením města vyhlášení ředitelského volna podporuje a doporučuje.

Protože smyslem tohoto opatření je zlepšení epidemiologické situace, ředitelské volno je vyhlášeno pro oba stupně ZŠ i školní družinu. 

Právní zdůvodnění  – viz Školský zákon v aktuálním znění     (V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.)

Věříme, že nám toto opatření pomůže s prodloužením fungování prezenční výuky na školách.

Informace k vyhlášení dalšího ředitelského volna na dny voleb, které bylo již avizováno a zdůvodněno na třídních aktivech, budou uveřejněny na webu školy a rozeslány na email v nejbližší době.

 

Aktualizace 20.9.2020 

Vážení rodiče především žáků 1. stupně,

od pondělí 21.9.2020 bude provoz školní družiny omezen pouze do 15.00 z důvodu karantény vychovatelek ŠD.   Jejich pozice budou zastávat třídní učitelky a učitelé. V této souvislosti prosíme o zvážení, zda je možné, aby Vaše dítě do družiny vůbec nedocházelo. Děkujeme za pochopení a pomoc.

Prosíme sledujte i nadále aktualizace informací zveřejňované na tomto místě a zasílané prostřednictvím e-mailu.

Aktualizace 18.9.2020 

Vážení rodiče,

z důvodu výskytu onemocnění COVID – 19 u zaměstnance školy bylo doporučeno MŠMT zajistit neprodleně toto hygienické opatření: povinné nošení roušek i během výuky a pobytu ve školní družině žáků  a pedagogů 1. stupně základní školy a vychovatelek školní družiny, a to do odvolání.

O dalším postupu a vývoji situace Vás budeme neprodleně informovat prostřednictvím e-mailu, zpráv ve Škole on-line a na webu školy.

Aktualizace 17.9.2020

Od pátku 18.9.2020 stanovuje MZDR povinnost nošení roušek ve všech prostorách škol od druhého stupně výše.

Žáci 2. stupně tedy musí mít roušky i během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (zpěv, hra na dechové hudební nástroje).

Doporučujeme nosit si více roušek na výměnu.

 

Aktualizace 9.9.2020

Od 10. září 2020 stanovuje ředitelka školy na základě mimořádného nařízení MZDR povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy.

Dýchací cesty si budou žáci a zaměstnanci školy zakrývat ve společných prostorách:
 při příchodu do školy a při odchodu ze školy ve vstupní hale a v šatnách
• na společných chodbách ve všech částech školy během celého dne
• na toaletách
• při čekání na výdej oběda i při odchodu z jídelny

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani

Děkujeme za pochopení.

 

Aktualizace 8.9.2020

Vážení rodiče, na třídních aktivech doporučujeme použít roušku.

Děkujeme.

HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VZHLEDEM KE COVID 19 VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VE ŠKOLE_COVID-19

Informace k začátku školního roku:

1. ZÁŘÍ 2020

Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉ SITUACE SPOJENÉ S ONEMOCNĚNÍM COVID 19 NEBUDE 1.9.2020 UMOŽNĚN ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM ANI JINÝM RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY KROMĚ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEBO DOPROVODU ŽÁKŮ 1. TŘÍD A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY.

1.TŘÍDY A PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

 • Shromáždění p. učitelek a žáků s jejich doprovodem:v 8.15 – 8.30 na stanovištích na hřišti před pavilonem D
  8.30 – postupný odchod do budovy školy a kmenových tříd
 • Každého žáka/žákyni mohou doprovázet do prostor školy maximáně 2 osoby. Doprovázejícím osobám doporučujeme nasadit roušku
 • V prostoru třídy bude vymezeno doprovázejícím osobám 15 minut na seznámení se s prostředím třídy a fotografování dítěte. Po té doprovod odejde z prostor školy.
 • Slavnostní úvodní hodina školního roku 2020/21 bude ukončena cca v 9.15. Žáci 1. tříd budou předáni zákonným zástupcům na stanovištích před pavilonem D, děti z přípravné třídy budou předány před hlavním vchodem školy.
 • V 10.00 proběhne úvodní třídní aktiv zákonných zástupců žáků 1. tříd a přípravné třídy v jejich kmenových učebnách. Prosíme o účast jednoho zákonného zástupce, pouze v nezbytných případech obou dvou.
 • Doporučujeme použití roušek. Třídní aktiv již probíhá bez dětí. Nemáte-li jinou možnost hlídání, je možné využít umístění do školní družiny.

2. – 9. TŘÍDY

 • 2. – 9. třídy (kromě 6. tříd) zahájí nový školní rok v 8.00 ve svých kmenových třídách; vstup do budovy školy od 7.40. Konec úvodní hodiny v 8.45.
 • Žáci 6. tříd se shromáždí do 8.00 v tělocvičně školy.Oběd 1. září se vydává od 9.00 do 11.00. Vstup do jídelny pouze v přezůvkách s dodržováním stanovených hygienických pravidel.

Školní družina

 • Provoz školní družiny od 1.9.2020: 6.00 – 16.30

 

 2. – 4 ZÁŘÍ 2020

Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉ SITUACE SPOJENÉ S ONEMOCNĚNÍM COVID 19 SE BUDE PROVOZ 7. ZŠ A MŠ V TOMTO TÝDNU I PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 ŘÍDIT DOPORUČENÍMI A PŘÍPADNÝMI NAŘÍZENÍMI MŠMT A MZD.

STŘEDA 2. ZÁŘÍ 2020

Výuka pod vedením třídních učitelů – třídnícké práce:

 • 1. stupeň: 8.00 – 11.40, postupný odchod na oběd
 • 2. stupeň: 8.00 – 12.35, postupný odchod na oběd
 • 6. třídy – adaptační kurz

ČTVRTEK 3. ZÁŘÍ 2020

 • 1. – 2. vyučovací hodina: třídnícké práce
 • Od 3. hodiny: výuka dle rozvrhu bez odpolední výuky,
 • 5. C do 12.35
 • 6. třídy – adaptační kurz

PÁTEK 4. ZÁŘÍ 2020

 • 1. – 9. třídy: výuka dle rozvrhu, bez odpolední výuky
 • 6. třídy – adaptační kurz

 

Školní družina

Provoz školní družiny od 1.9.2020: 6.00 – 16.30

 

 

plakát zahájení září (1)

plakát zahájení září – 2.-4.9.

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii ŠABLONY 2019 - 2021 7. ZŠ A MŠ PLZEŇ