7. ZŠ a MŠ Plzeň

Úřední deska

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

1. Úplný oficiální název subjektu:                                                  

7. základní škola a mateřská škola Plzeň,
Brněnská 36, příspěvková organizace

Adresa: Brněnská 36, 323 00 Plzeň

 

2. Důvod a způsob založení:

Základní účel zařízení:

 • základní vzdělávání dětí

Hlavní činnost:

 • poskytování základního a předškolního vzdělávání podle platných právních předpisů,
 • zajišťování školní družiny pro žáky 1. stupně,
 • zajištění zařízení školního stravování (školní jídelna) pro žáky školy a pro žáky ostatních škol a školských zařízení,
 • zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy

Doplňková činnost:

 • zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže a dospělých s tím, že nebude dotčena hlavní činnost,
 • zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy,
 • pořádání kulturně – vzdělávacích a zábavných akcí, výstav, přehlídek, prodejních a podobných akcí

Zřizovatel:

 • Statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní zprávy :

 • Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sport

Zřizovací listina

 

3. Popis organizační struktury

Organizační struktura 7. ZŠ a MŠ Plzeň 2019/20

 

4. Kontaktní spojení

Základní kontakty

 

5. Platby

Úplata za předškolní vzdělávání

 • úplata za vzdělávání je stanovena Vnitřním předpisem mateřské školy,
 • úplata je ve výši 600,- Kč a je splatná za kalendářní měsíc do 5. dne příslušného měsíce na účet mateřské školy

Stravné

 

6. Identifikační číslo školy

IČ: 49777505

 

7. Daňové identifikační číslo

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

8. Dokumenty

Údaje o rozpočtu

Zřizovací listina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání „Škola pro všechny
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání „Síla je v každém stromu, síla je v každém z nás“
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě „Krůček po krůčku za krásami světa aneb společně to všechno zvládneme“
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání „V našich dětech žijeme dál“

TYTO DOKUMENTY JSOU PRO POTŘEBY RODIČŮ UMÍSTĚNY  ve vestibulu u hlavního vchodu a v prostoru šaten pavilonu 1. a 2. tříd (budova D)

 

9. Žádosti o informace

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

 

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání

TELEFON E-MAIL
ředitelka školy 378 027 200 hrankovabl@zs7.plzen-edu.cz
sekretariát 378 027 201 skola@zs7.plzen-edu.cz
zástupkyně pro 1. stupeň 378 027 204 mrkousovama@zs7.plzen-edu.cz
zástupkyně pro 2. stupeň 378 027 205 skalovail@zs7.plzen-edu.cz
školní družina 378 027 212 soukupovama@zs7.plzen-edu.cz
mateřská škola 378 027 240 krejbichovaiv@zs7.plzen-edu.cz
školní jídelna 378 027 239 kusovain@zs7.plzen-edu.cz
datová schránka pbpmwkg

 

11. Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání (viz rozhodnutí o nepřijetí)

 • poštou
 • osobně

do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

12. Formuláře

Žádost o přijetí do ZŠ  (přestup z jiné školy)

Žádost o přijetí dítěte do MŠ   (v průběhu roku)

Přihláška ke školnímu stravování

Žádost o poskytnutí informace

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

 

 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Přijímání dětí k povinné školní docházce

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  – upravuje se

Přijímání dětí do MŠ v průběhu roku – informace poskytne vedoucí učitelka MŠ

Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou

Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy

 

14. Přehled nejdůležitějších právních přepisů

Zákon 561/2004 Sb, zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláván (on-line)

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a plnění PŠD  (on-line)

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (on-line)

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování  (on-line)

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací – viz směrnice o svobodném přístupu k informacím – bod 9

16. Licenční smlouvy

Nejsou uzavřeny

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999  

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2018-2019

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2016/2017

 

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii ŠABLONY 2019 - 2021 7. ZŠ A MŠ PLZEŇ