7. ZŠ a MŠ Plzeň

Informace k provozu školy od 12.dubna 2021

Aktualizováno 9.4.2021 

Vážení rodiče,

jak již bylo avizováno v médiích od 12.dubna se otevírají základní školy k výuce 1. stupně rotačním způsobem, tedy jeden týden prezenční výuka, druhý týden výuka distančním způsobem.
V provozu bude i školní družina bez kroužkové činnosti od 6.00 do 16.30.

Prezenční výuka a činnost školní družiny se bude uskutečňovat za podmínek daných MŠMT:

 • Žáci 1. stupně se budou prezenčně vzdělávat rotačním způsobem, tzn, že v lichém týdnu se bude prezenční výuky účastní jedna polovina tříd a v sudém týdnu druhá polovina tříd.
 • Přípravná třída má prezenční výuku každý týden
 • Prezenční výuka probíhá v neměnných kolektivech
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
 • Provoz školní družiny je možný za předkladu zachování homogenity kolektivu z dopolední výuky
 • Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně žáky otestovat antigenním testem – samotestování
 • Je stanovena povinnost nošení respirátoru pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. Žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku. (dle Mimořádného opatření MZd č.j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN)
 • Je doporučeno minimalizovat vzájemné setkávání žáků z různých kolektivu, proto budou nastaveny postupné příchody i odchody žáků, přestávky v různých časech.
 • Pro děti zaměstnanců vybraných profesí (IZS a krizové infrastruktury) je zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti zapojují do distanční výuky své třídy, jsou též vytvořeny podmínky pro odpočinkové činnosti.

 

Prezenční výuka rotačním způsobem:

Rotační výuka se týká 1. – 5. tříd základní školy, přípravná třída má prezenční výuku každý týden

Rozdělení tříd do jednotlivých týdnů:

1.týden

(poprvé od 12.4.2021)

2.týden

(poprvé od 19.4.2021)

0.A prezenčně prezenčně
1.A prezenčně distančně
1.B prezenčně distančně
1.C distančně prezenčně
2.A prezenčně distančně
2.B distančně prezenčně
3.A distančně prezenčně
3.B distančně prezenčně
3.C distančně prezenčně
4.A prezenčně distančně
4.B prezenčně distančně
4.C prezenčně distančně
5.A prezenčně distančně
5.B distančně prezenčně
5.C distančně prezenčně

 

Výuka bude probíhat dle rozvrhu s mírnými úpravami.

Informace k dopolední prezenční výuce 1. stupně:

 • Každá třída má své shromaždiště před pavilonem s kmenovou učebnou, kde si ráno žáky vyzvedne třídní učitelka v přesně stanovený čas (viz Časový rozpis v příloze a informace od TU
 • a 2. třídy, 3.C a 4.B v prostoru školního hřiště (dle rotace v konkrétním týdnu)
 • Přípravná třída, 3.A, 3.B, 4.A, 4.C a 5. třídy před hlavním vchodem (dle rotace v konkrétním týdnu)
 • Rozvrh a konec výuky může být z organizačních důvodů u jednotlivých tříd lehce upraven (viz Časový rozpis v příloze a informace od TU)

Časový rozpis – 1.STUPEŇ – lichý týden – na web

Časový rozpis – 1.STUPEŇ – sudý týden – na web

 

Informace k provozu školní družiny

 • Provoz ŠD bude realizován v kmenových třídách od 6.00 do 15.00. Po 15 hodině se děti ze tříd v hlavní budově přesunou do volných tříd na Novém pavilonu a odchod po 15.hodině bude tedy  vchodem tohoto pavilonu.

 

Testování:

 • Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování 2 x týdně (pondělí, čtvrtek). Žák, který v čase pravidelného testování absentoval, projde testem neprodleně po svém příchodu do školy. V případě odmítnutí testování se žák prezenční výuky účastnit nesmí (dle mimořádného opatření MZd č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN), jeho absence je považována za omluvenou.  Distanční forma vzdělání se v tomto týdnu neposkytuje. Formu studijní podpory si může zákonný zástupce žáka individuálně domluvit s vyučujícím.
 • Testování bude prováděno tzv. samoodběrem (konkrétní postup bude odpovídat hygienickým a dalším požadavkům uvedených v Manuálu k testování ve školách vydaným MŠMT)
 • K testování budou použity LEPU testy

 

Testování se neprovádí:

 • u osob, které absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě atp.)
 • u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního POC testu provedeného na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin, a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocněné COVID-19

Užitečné odkazy:

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

Instruktážní videa k testování

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 

Postup v případě pozitivního testu žáka:

 • V případě pozitivního testu bude žák izolován od ostatní žáků třídy a budou informováni zákonní zástupci žáka.
 • Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce bude dálkovým způsobem informovat lékaře.
 • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování, včetně školní družiny v některý z předchozích 2 dnů. I v tomto případě platí, že pozitivně testovaný bude izolovaný zvlášť od negativně testovaných.

Přehledný diagram důsledků testování:

priloha_892395261_0_testovani diagram

 

Informace ke školnímu stravování:

 • Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce. Ostatní žáci si mohou stravu odebírat výdejním okénkem.
 • Obědy jsou pro všechny stravující se žáky automaticky odhlášeny. Máte-li o oběd zájem, je třeba si ho přihlásit v systému www.strava.cz nebo e-mailem u vedoucí školní jídelny kusovain@zs7.plzen-edu.cz. Obědy na pondělí 12.4.2021 lze výjimečně objednávat až do soboty 10.4. do 14.00. V zájmu bezproblémového provozu školní jídelny jsou časy vydávání stanoveny takto
  – Žáci v prezenční výuce – výdej dle rozvrhu
  – Odběr přes výdejní okénko od 12.00 do 14.00.

 

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii ŠABLONY 2019 - 2021 7. ZŠ A MŠ PLZEŇ